VIDEO NADZOR

Izdelki

Obvestilo o uvedbi videonadzora

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov vas obveščamo, da v podjetju CNC PARADIŽ, proizvodnja in storitve d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu 178, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, poteka video nadzor.

Video nadzor se vzpostavlja z dnem 01.07.2023

Upravljavec video nadzora je: podjetje CNC PARADIŽ, proizvodnja in storitve d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu 178, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.

Videonadzor je vzpostavljen v prostorih podjetja CNC PARADIŽ d.o.o. in njegovi neposredni okolici, kot izhaja iz opisa območja nadzora.

Kontaktni podatki upravljavca: +386 (0)2 87 20 430;

Za potrebe uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov nam lahko pišete na tanja@cnc-paradiz.si, ali pokličete: +386 (0)2 87 20 430.

Namen obdelave osebnih podatkov:

Videonadzor je vzpostavljen z namenom:

 • varovanja in varnosti ljudi oz. zaposlenih v objektih družbe, varovanje premoženja – nepremičnin in premičnin: produktov, opreme, delovnih sredstev,…, v objektih družbe in okolici objekta, spremljanje nevarnosti ogroženosti objekta (v nadaljevanju varnost ljudi in premoženja),
 • spremljanje vstopov in izstopov v območje poslovnih prostorov ter zagotavljanje varnosti službenih prostorov in nadzora vstopa v objekte družbe (v nadaljevanju nadzor vstopov),
 • preprečevanje in preiskovanje protipravnih dejanj,
 • varovanja tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti ter,
 • za potrebe morebitnih kazenskih in sodnih postopkov zaradi nezakonitega posega (v nadaljevanju dokazovanje nezakonitih posegov).

Vrste podatkov, ki se zbirajo oz. obdelujejo:

 • videoposnetek gibanja fizične osebe v varovanem območju upravljavca,
 • datum in čas opravljenega posnetka.

Območje videonadzora:

Videonadzor se izvaja s snemanjem:

 • vhoda in izhoda v varovano območje,
 • parkirišča,
 • skladišča,
 • neposredne okolice poslovnih prostorov ter
 • znotraj delovnih prostorov – proizvodnja.

Pravna podlaga:

Za zagotavljanje varnosti in zasebnosti obdelave osebnih podatkov, zbranih z videonadzorom, upravljavec zagotavlja ustrezno ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljalec. Skladno z načelom sorazmernosti je podjetje ocenilo, da nad takimi interesi ne prevladajo interesi oz. temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, saj iz tega naslova podjetje zagotavlja:

 • varnost ljudi in premoženja,
 • nadzor vstopa in izstopa,
 • varovanje tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
 • preprečevanje in preiskovanje protipravnih dejanj,
 • omogoča dokazovanje nezakonitih posegov.

Iznos podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Uporabniki osebnih podatkov:

 • odgovorna oseba upravljavca in od njega pooblaščena oseba,
 • pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov,
 • na podlagi izrecne zahteve tudi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu (sodišča, policija,…) ali pogodbenem razmerju (vključno s pristojnim ministrstvom).

Dostop do videonadzornega sistema je omogočen zgolj pooblaščenim osebam upravljalca (vodstvo družbe) oziroma pogodbenega izvajalca videonadzora.

Hramba osebnih podatkov

Posnetki videonadzora se ob upoštevanju načel iz 5. člena Splošne uredbe in 76. člena ZVOP – 2 hranijo največ eno leto od trenutka nastanka posnetka.

Upravljalec video nadzornega sistema za vsak vpogled ali uporabo posnetkov zagotovi možnost naknadnega ugotavljanja, kateri posnetki so bili obdelani, kdaj in kako so bili uporabljeni ali komu so bili posredovani, kdo je izvedel ta dejanja obdelave, kdaj in s kakšnim namenom ali na kateri pravni podlagi. Te podatke lahko hranimo glede na 22. člen ZVOP -2 dve leti po koncu leta, ko so nastali, če drug zakon ne določa drugače.

Rok hrambe ne velja za posnetke, ki se kopirajo za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov (npr. v primeru varnostnega incidenta ali škodnega dogodka). Kopije takšnih posnetkov se hranijo toliko časa, dokler postopki, v okviru katerih se uveljavljajo, izvajajo ali branijo pravni zahtevki, niso zaključeni, v primeru, ko do takšnih postopkov ne pride, pa največ do roka, ko takšni zahtevki zastarajo.

Način obdelave

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov upravljavec ne izvaja.

Posamezniku ni potrebno posebej zagotavljati kakšnih osebnih podatkov, niti ni pogodbene ali zakonske dolžnosti po zagotavljanju podatkov.

Vaše obstoječe pravice

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov,
 • omejitve obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki;
 • izbrisa osebnih podatkov;
 • dostopa do osebnih podatkov;
 • prenosljivosti podatkov vendar le v primeru, da obdelava temelji na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi (ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica);
 • ugovora;
 • da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • Kontaktni podatki: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Navedene pravice se uporabljajo v skladu z določili Splošne uredbe (GDPR) in področne zakonodaje, vključno z morebitnimi omejitvami pri uveljavljanju določene pravice.

 

Šentjanž pri Dravogradu, junij 2023

CNC PARADIŽ d.o.o.

soap2day